Cnd Schools

Anaokulu Eğitimi

Ana Sınıfı Programının Amaç ve Hedefleri

Ana sınıfı programı, beş yaşındaki çocuklar için çocuk merkezli, gelişim açısından uygun olarak hazırlanmıştır. Programın amacı, ilk yıllarda öğrenme için güçlü bir temel oluşturmak ve tüm çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimini destekleyen güvenli ve duyarlı, oyun temelli bir ortam hazırlamaktır.

Programının temel hedefleri şöyledir:

 • İlk yıllarda öğrenme için güçlü bir temel oluşturmak,

 • Oyun oynamaya ve sorgulamaya dayalı bir öğrenme ortamı sağlamak,

 • Çocukların evden ana sınıfına, ana sınıfından 1. sınıfa daha yumuşak geçiş yapmalarına yardımcı olmak,

 • Çocukları hayat boyu öğrenme yolunda hazırlamak, bugünün ve yarının dünyasında gelişmesi gereken yeteneklerini beslemektir.

Program, çocukların yetenekli ve yetkin öğrenciler olduklarını ve öğrenme haklarına sahip çıkmaya hazır oldukları inancını yansıtır. Çocukları toplum içinde yaşayan ve öğrenen eşsiz bireyler olarak görür. Bu nedenlerle ana sınıfı programı;

 • Tüm çocukların kendi benzersiz düşünme ve öğrenme yöntemlerini uygulamada mutlu hissetmelerini sağlayan bir öğrenme ortamı yaratmayı desteklemektedir,

 • Bireysel farklılıklara cevap verecek kadar esnektir,

 • Her çocuğa gelişmesi için ihtiyaç duyduğu yardımı sağlar,

 • Öz denetim, sağlıklı olma, güvenli hissetme, duygusal ve sosyal yeterlilik, yaratıcılık, çeşitliliği kabul etme vb. noktalarda gelişimlerini destekler,

 • Çocuklarının devam eden öğrenme süreçleri ve gelişimiyle ilgili ailelerle işbirliğini destekler.

Oyun ve sorgulama temelli ana sınıfı programındaki öğrenme süreci, çocukların öğrenmesinin doğal olarak oluştuğuna ve öğrenmenin, çocuk gelişimi için kritik olan yönlerine odaklanır. Bunlar: aitlik ve paylaşım, öz denetim ve sağlıklı olma, okuryazarlık ve matematik davranışlarını gösterme, sorun çözmedir.


ERKEN YAŞ DÖNEMİNDE ÖĞRENME SÜRECİNİN ÖNEMİ

Erken yaş, çocukların öğrenme ve gelişiminde kritik bir dönemdir. Çocuklar ana sınıfına belirli kültürel ve sosyal geçmişleri, kişisel yetenekleri ve günlük deneyimleriyle ve gelişimin farklı aşamalarında şekillendirilmiş benzersiz bireyler olarak gelirler. Bu faktörlerin tümü, potansiyellerini tam olarak elde etme yeteneklerini etkiler. İlk yıllardaki deneyimler, gelecekteki fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığını ve öğrenme becerilerini kuvvetle etkiler. Bu nedenlerden dolayı, çocukların okuldaki erken deneyimleri büyük önem taşır. Yaşam boyu öğrenenlerin özelliklerini belirleyen bilişsel yetenekler, beceriler ve zihin alışkanlıkları, kritik ilk yılların temellerini oluşturur. Buna ek olarak, program, çocukların neler bildiklerini, ne düşündükleri ve merak ettikleri, öğrenme sürecinde nerede olduklarını ve nereye gitmeleri gerektiğini ortaya koyan değerlendirme bilgilerine dayanan çeşitli öğrenme fırsatları ve deneyimleri sağlamalıdır. Güçlü yönleri, ilgi ve ihtiyaçlarına göre pedagojik yaklaşımlarla değerlendirilen çocuklar öğrenme ve gelişim sürecinde desteklenirler. Program hazırlanırken öğrenme ve gelişmenin; çocuk, aile ve eğitimciler arasındaki ilişkiler bağlamında gerçekleştiği göz önünde bulundurulmuştur.KEŞFETME, OYUN VE SORGULAMA YOLUYLA ÖĞRENME

Oyun ve sorgulayarak öğrenen çocukların yenilikçi olma, karmaşık problem çözme, eleştirel ve yaratıcı olma gibi birçok beceri ve yeteneği gelişmektedir. Aynı zamanda başkalarıyla işbirliği içinde çalışabilen, öğrendiklerini değişen dünyada ihtiyaç duyulan farklı durumlarda uygulayabilen bireyler haline gelirler.

OYUN TEMELLİ ÖĞRENMENİN İLKELERİ

Çeşitli alanlardan öğrenmeye ilişkin küresel konuşmalar ve perspektifler, yukarıda açıklanan pedagojik yaklaşımların arasında, oyun temelli öğrenimin bir odak noktası olarak ortaya çıktığı ve her yaştan çocuğun öğrenmesi için kanıtlanmış faydalarla ve hatta ergenlik dönemi ve yetişkin öğrenciler arasında doğruladığını doğrulamaktadır. Yararlı pedagojik yaklaşımlar üzerine yapılan araştırmalarda, oyun temelli öğrenme perspektifinden, tekrar eden temaları yakalamak için aşağıdaki temel ilkeler geliştirilmiştir.

 • Oyun bir çocuğun hakkı olarak tanınır ve çocuğun optimal gelişiminde esas teşkil eder.

Oyun, çocukların bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimi için gereklidir. Özellikle ergenlik dönemine kadar çocukların öğrenme sürecinde ve gelişiminde kritik önem taşır.

 • Tüm çocuklar, yetenekli, meraklı, karmaşık düşünme yeteneğine sahip, potansiyel ve deneyim bakımından zengindir. Oyun temelli öğrenmede, eğitimciler, öğrenme sürecinde yeni kimlikler kazanma deneyimi de dahi olmak üzere her çocuğun görüşlerini, fikirlerini ve teorilerini onurlandırır; hayal gücü ve yaratıcılıklarını, ilgi alanlarını ve deneyimlerini onurlandırır.

 • Doğal merak ve keşfetme, oynama, sorgulama arzusu çocuklar için öğrenmenin temel öğesidir. Bunlar sayesinde çocuklar daha aktif olarak dikkatlerini yoğunlaştırır ve öğrenmelerine destek olur. Çocukların oyun seçimleri, çocuğun birlikte öğrenmesini sağlamak için en iyi başlangıç noktalardır.

 • Öğrenme ortamı, bir çocuğun ne ve nasıl öğrendiği konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Hem sınıfta hem de dışarıda, öğrenme ortamı zaman, mekân ve materyallerin esnek ve yaratıcı biçimde kullanılmasını sağlar. Güvenli bir öğrenme ortamı, bireyin kimliğinin geliştirilmesini teşvik ederek ve herkes için aidiyet hissi ve özgürlük kazandırarak çocukların refah ve öğrenme yeteneklerini desteklemektedir.

 • Oyun temelli öğrenme programlarında değerlendirme, çocuğun öğrenmesini ve özerkliğini öğrenci olarak desteklemektedir. Eğitimciler, çocuklar ve aile üyeleri, çocukların öğrenmesini, bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini ve öğrenmeyi desteklemek için devam eden değerlendirmelerde işbirliği yapmaktadırlar. Oyun temelli öğrenmede değerlendirme, çocuğun ne söylediği, yaptığı ve oyunda temsil ettiği ve sorguladığı şeyleri belgeleyerek ve yansıtarak düşünce ve öğrenmeyi görünür kılmayı içerir.

SORUGULAMA TEMELLİ ÖĞRENMENİN İLKELERİ

Soruyu sorma ve anlayışı genişletme konusunda bilgi sahibi olma, tüm sorgulamanın özünde yer almaktadır. Anaokulu programı, çocukların doğal merakı, doğuştan edindiği şaşkınlık ve huşu duygularını ve çevrelerini hissetme arzusunu kullanarak yüksek düzeyli düşünme becerilerinin gelişimini teşvik eder. Bir araştırma yaklaşımı, çocukların doğal merakını besler. Eğitimciler, çocuklara ilginç, önemli ve onlarla alâkalı sorulara cevap bulmak için fırsatlar verdikçe, müfredat içeriğini "gerçek dünya" entegre ederek ele almalarını ve daha üst düzey düşünme becerilerini geliştirmelerini ve uygulamanızı sağlarlar

Sorgulamanın odağı; çocukların düşünme, merak ve teorilerinin yanı sıra ilgilerini çeken fikirleri ortaya çıkarmaktır.

 • Sorgulamanın süresi genellikle esnektir.

 • Uygulamalar, materyaller, düşünme süreçleri çocuklar ile birlikte yapılandırılır.

 • Öğrenme bireyseldir ve sorgulama bireysel farklılıklara cevap verir.

 • Çocukların kendi teorilerini test etmelerine, kendi sorularına ve meraklarına cevap bulmalarına fırsatlar sunmaya odaklanılmıştır.

 • Çocuklar, kendi sorularını ve düşüncelerini daha derin, doğrudan keşfederler. Bu nedenle üst düzey düşüncelere daha kolay ulaşırlar.

3 Yaş Ana Sınıfı Eğitimi

Küçük yaş çocuk grubunun dikkat süresi düşünüldüğünde 3 yaş çok hasas bir dönemdir.CND Okulları Anaokulu eğitim programı 3 yaşındaki çocukların meraklarını yapıcı yönde geliştirmesini ve bunun yanında iletişim, konsantrasyon, özgüven ve sosyal becerilerinin pekiştirilmesini sağlayan bir programdır. Soru sorma aşkını cesaretlendirir ve kendi kendine yetebilmeyi, bağımsız olmayı öğretir.

Çocuk dünyaya geldiğinde tüm dünyası anne ve babadır. Dünyasını oluşturan anne-baba çocuğunun hayatını ne kadar şekillendirir ve renklendirirse çocuğunun da farklı deneyimler elde edip öğrenimini kolaylaştırır. Çocuğunuzun ilk yıllarında anne- baba başrol olsa da bir süre sonra çocuğunuzun gelişimi için yeterli olmamaya başlar. Bu durumda çocuğunuzun artık dış dünyaya açılımı gerçekleşmelidir. Burada bahsettiğimiz dış dünyaya açılımın en önemli ayağı ise çocuğunuzun okul öncesi eğitimine başlamasıdır. İşte CND Okulları Anaokuluda tam burada devreye girer.

Çocuğunuzun 3 yaşından itibaren düzenli bir okul hayatı olmalıdır!

İçinde bulunduğumuz yüz yılın eğitim sistemi ve ihtiyaçları ile birlikte 3 yaşında olan bir çocuğun okul sürecine başlaması önem kazanmıştır. Okulumuzda, çocuğunuzun ev dışında anne ve babanın sorumlulukları gibi okul sorumluluğunun olması çocuğunuzun bilişsel ve sosyal gelişiminin yanı sıra kişilik gelişimi için de çok önemli bir unsurdur.

Ev ile sınırlı olan yaşam çocuğunuzun gelişimi içinde sınırlayıcı olur!

Bir bebeğin hayatı ev ile başlar ve öğrenim ev ve yakın çevresi aracılığı ile gerçekleşir. bebeğinizin yürümesi, konuşma becerisinin kazanımı, tuvalet eğitimi ile birlikte özerklik dönemi artık başlar.

Temel eğitimini evde almış birey Okulumuza başladığında;

* kavram eğitimi,

*el becerilerinin gelişimi,

*sosyal iletişim becerilerinin gelişimi ile büyüme devam eder.


CND Okulları Anaokulu eğitim programı ile çocuğun gelişiminde

*tekrarların olmadığı

*farklı iletişim yöntemlerinin öğrenildiği,

*oynanan oyunlarda sınırları olmadığı,

*uyaran çeşitliliğinden kaynaklı çocuğun gelişiminde asla sınırlayıcı bulunmayan bir ortam.

Dünyadaki akranlarının yaşadığı kadar farklı ve renkli deneyimleri CND Okulları Anaokulunda elde eder.

İnsanlarda zihinsel gelişimin %50’si ilk 4 yılda; +%30’u ise 8 yaşına kadarki süreçte tamamlandığı bilimsel bir gerçektir. Dolayısıyla, okul öncesi eğitime doğru zamanda başlamak çok önemlidir.


4 Yaş Ana Sınıfı Eğitimi

CNDrı Anaokulu eğitim programı 4 yaşındaki çocukların meraklarını yapıcı yönde geliştirmesini ve bunun yanında iletişim, konsantrasyon, özgüven ve sosyal becerilerinin pekiştirilmesini sağlayan bir programdır. Soru sorma aşkını cesaretlendirir ve kendi kendine yetebilmeyi, bağımsız olmayı öğretir.

Çocuğunuz CND Okulları Anaokulunda dış dünyayı en kapsamlı ve renkli şekilde keşfederek bireyselleşir. Bireyselleşirken farklı deneyimler elde etmesine ve farklı ortamlarda bulunmasına olanak sağlayan müfredatımız kimlik ve kişilik gelişimi için olumlu olaylar yaşatır. Aynı zamanda olumsuz deneyimler ile de baş etme becerileri de geliştirmesine olanak sağlar.

Her insan yaşadığı çevre, aldığı eğitim, yaşam biçimi, deneyimleri ve inançları ile farklı bir dünyadır. Okulumuzda birçok farklı kültürden gelen farklı tutum ile yetiştirilen ve farklı deneyimlere sahip aynı yaş grubundan belirli sayıda çocuğun bir arada olması çocuklarımızın bir o kadar farklı deneyim elde etmelerini sağlamaktadır.

4 yaş eğitimimiz ile çocuğun ilgi alanları ve öne çıkan yeteneklerini tespit etmeye çalışıyoruz. İlk günden itibaren gözlemlemeye başladığımız öğrencimizin sahip olduğu bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak fiziksel ve zihinsel gelişimine daha kolay ve doğru destek veriyoruz. Bu süreç, nokta atışı çözümleri de beraberinde getiriyor.

İnsanlarda zihinsel gelişimin %50’si ilk 4 yılda; +%30’u ise 8 yaşına kadarki süreçte tamamlandığı bilimsel bir gerçektir. Dolayısıyla, okul öncesi eğitime doğru zamanda başlamak çok önemlidir.

Okulumuzda eğitsel programları şekillendiren yedi öğrenim ve gelişim noktası bulunmaktadır. Bu öğrenim ve gelişim noktalarının hepsi önemli ve birbiriyle ilişkilidir. Bunlardan üçü, çocuğun öğrenmeye merakı ve istekliliğini tetiklemek ve onların öğrenme, ilişkiler kurma ve başarılı olma kapasitelerini geliştirmek açısından son derece önemlidir.

*İletişim ve dil

*Fiziksel gelişim

*Kişisel, sosyal ve duygusal gelişim

CND Okulları Anaokulunda çocuklar bu üç ana noktanın güçlendirilmesi ve uygulanmasını sağlayan dört spesifik nokta ile desteklenmektedir.

*okuma-yazmaya hazırlık

*matematik

*dünyayı anlama

*dışavurumsal sanat ve tasarım


5 Yaş Ana Sınıfı Eğitimi

CND Okulları Anaokulunda çocuklarda doğuştan gelen öğrenme aşkını teşvik eden, bireysel farklılıkları ve gelişim düzeylerini gözönünde bulunduran, özbakım becerilerini ve yeteneklerini geliştiren, yaratıcı ve eleştirel düşünmelerini sağlayan, problem çözen, özsaygısı ve özgüveni gelişmiş, iletişim becerileri kuvvetli, sorumluluklarının farkında, çevre ve toplum bilinci yüksek, mutlu ve sevgi dolu bireyler yetiştirmeye önem veren bir program sürdürmekteyiz.


5 yaş gelişimiyle birlikte ailede 1 numara olan çocuk okulda ikinci hatta üçüncü olmayı deneyimlemeye başlar. Eğitimimizde gelişen ve değişen çocuğun gelişiminde tüm faktörleri göz önünde bulundurarak güçlü ve kendi başıa öğrenebilen bir birey olmasını deneyimleyerek fark etmesine yardımcı oluruz. Sonuç olarak okul öncesi eğitim çocuğunuzu bilişsel, sosyal, dil gelişimlerini desteklerken edinilen her olumlu ya da olumsuz deneyim ile çocuğunuzu ruhen besleyen de bir olgudur.

Okul öncesi eğitimi alan öğrenci:

 1. Sahip olduğu yetenekleri erken fark eder, zeka potansiyelini etkin kullanır.

 2. Özgüveni yüksek olur.

 3. Okul eğitimine yabancılık çekmez, öğrencinin isteksizlik oranı düşük olur.

 4. İletişim becerileri gelişmiş olur

 5. Paylaşmayı öğrenmiş olur.

 6. Okuma yazmayı daha kolay öğrenir.

 7. Problem çözme becerileri gelişmiş olur.

 8. Sorumluluk almayı öğrenmiş olur.

 9. Toplu yaşamın kural ve gerekliliklerini öğrenmiş olur

 10. El becerileri gelişmiş olur.

 11. Eşleştirme, gruplandırma gibi matematik becerileri gelişmiş olur.

 12. Dikkat süresi gelişmiş ve konsantrasyon yeteneği yüksek olur.

Okulumuzda eğitsel programları şekillendiren yedi öğrenim ve gelişim noktası bulunmaktadır. Bu öğrenim ve gelişim noktalarının hepsi önemli ve birbiriyle ilişkilidir. Bunlardan üçü, çocuğun öğrenmeye merakı ve istekliliğini tetiklemek ve onların öğrenme, ilişkiler kurma ve başarılı olma kapasitelerini geliştirmek açısından son derece önemlidir.

*İletişim ve dil

*Fiziksel gelişim

*Kişisel, sosyal ve duygusal gelişim

CND Okulları Anaokulunda çocuklar bu üç ana noktanın güçlendirilmesi ve uygulanmasını sağlayan dört spesifik nokta ile desteklenmektedir.

*okuma-yazmaya hazırlık

*matematik

*dünyayı anlama

*dışavurumsal sanat ve tasarım


CND da Bir Gün

*Öğrencilerimizi 08.00-08.30 saatleri arasında Sınıf öğretmenleri ile sınıflarında karşılıyoruz.

Güne daha dinamik başlayabilmek için 8.30'da Sabah Dansımız var.

*8.45'te yemekhanemizde sağlıklı ve taze yiyeceklerle hazırlanmış kahvaltımızı yapıyoruz.

*Günlük rutinlere, hava koşulları, duygularımız ve günlük yaşamın temel terimleri hakkında konuştuğumuz Circle Time ile

başlıyoruz. İlk oturumda tema konuşmamız veya bazen hikaye zamanı etkinliğimiz oluyor.

*Haftanın Sorusu, Göster ve Anlat, Kitap Günü, Oyuncak Günü, Ebeveynler de Eğitiminizin parçasıdır veya Haftanın Oyunu

olarak belirlenen haftalık eğitim rutinlerimiz var. Programa göre güne bunlardan biriyle devam ediyoruz.

*Merkez oyunlarımız var; Matematik merkezi, Bilim ve Keşif Merkezi, Blok bina merkezi, Sanat Merkezi; onları öğrendiğimiz

temaya göre kullanıyoruz.

*11.45'te öğle yemeği yiyoruz ve bundan sonra 3 yaş için biraz şekerleme zamanı, 4 yaş için biraz dinlenme zamanı var.

* Öğleden sonraları İngiliz Eğitimi, Sosyal Bilgiler, Matematik, Siz ve Dünyanız, Okuryazarlık, Bilim, Fransızca ve bazı Yaratıcı

öğrenme etkinlikleri gibi entegre müfredat öğrenimimiz devam ediyor.

* Her gün öğrencilerin oyun alanında veya spor salonunda (çok rüzgarlı veya yağmurlu günlerde) oynayabilecekleri bahçe

saatimiz var.

*Her gün taze olarak kendi okul yemekhanemizde pişirilen vitamin dolu atıştırmalıklarımızla saat 15.00'de ikindi beslenmesi

yapıyoruz.

*15.30'da eve gitmek için hazırlanmaya başlıyoruz.


AGE 3


08.30

09.00

09.00

09.30

09.30

10.00

10.00

10.30

10.30

11.00

11.00

11.30

11.45

12.15

12.30

13.00

13.00

13.30

13.30

14.00

14.00

14.30

14.30

15.00

15.00

15.30

15.30

16.00

Monday

WELCOME

BREAKFAST

CIRCLE TIME

FRENCH

GARDEN HOUR

LEARNING ACTV.

LUNCH

NAP TIME

SENSORY PLAY

LANGUAGE ARTS

MUSIC

COOKING HOUR

SNACK

REVIEW OF

THE DAY

Tuesday

YOGA

COUNCELING

GARDEN HOUR

NAP TIME

Y&YW

SENSORY PLAY

LEARNING ACTV.

ART&CRAFT

Wednesday

VISUAL ART

Y&YW

PE

NAP TIME

GARDEN HOUR

LEARNING ACTV.

LANGUAGE ARTS

DRAMA

Thursday

LANGUAGE ARTS

SENSORY PLAY

LEARNING ACTV.

NAP TIME

COUNCELING

GARDEN HOUR

LET'S MIND

MUSIC

Friday

GYMNASTIC

LANGUAGE ARTS

SENSORY PLAY

NAP TIME

LEARNING ACTV.

Y&YW

GARDEN HOUR

VISUAL ARTAGE 4


08.30

09.00

09.00

09.30

09.30

10.00

10.00

10.30

10.30

11.00

11.00

11.30

11.45

12.15

12.30

13.00

13.00

13.30

13.30

14.00

14.00

14.30

14.30

15.00

15.00

15.30

15.30

16.00

Monday

WELCOME

BREAKFAST

CIRCLE TIME

LANGUAGE ARTS

Y&YW

FRENCH

LUNCH

STORY TIME

GARDEN HOUR

MUSIC

COUNCELING

LEARNING ACTV.

SNACK

REVIEW OF

THE DAY

Tuesday

LEARNING ACTV.

GARDEN HOUR

PE

DRAMA

STORY TIME

MATH

LANGUAGE ARTS

SENSORY PLAY

Wednesday

LANGUAGE ARTS

COUNCELING

GARDEN HOUR

STORY TIME

Y&YW

LEARNING ACTV.

VISUAL ART

COOKING HOUR

Thursday

GYMNASTIC

LEARNING ACTV.

MATH

MUSIC

STORY TIME

LANGUAGE ARTS

GARDEN HOUR

LET'S MIND

Friday

LANGUAGE ARTS

LEARNING ACTV.

GARDEN HOUR

STORY TIME

SENSORY PLAY

Y&YW

FRENCH

VISUAL ARTAGE 5

DOLPHIN

08.30

09.00

09.00

09.30

09.30

10.00

10.00

10.30

10.30

11.00

11.00

11.30

11.45

12.15

12.30

13.00

13.00

13.30

13.30

14.00

14.00

14.30

14.30

15.00

15.00

15.30

15.30

16.00

Monday

WELCOME

BREAKFAST

CIRCLE TIME

LANGUAGE ARTS

COUNCELING

Y&YW

LUNCH

STORY TIME

MUSIC

LEARNING ACTV.

MATH

GARDEN HOUR

SNACK

REVIEW OF

THE DAY

Tuesday

FRENCH

MATH

LANGUAGE ARTS

STORY TIME

SENSORY PLAY

GARDEN HOUR

LEARNING ACTV.

COOKING HOUR

Wednesday

COUNCELING

LEARNING ACTV.

VISUAL ART

DRAMA

STORY TIME

LANGUAGE ARTS

GARDEN HOUR

LET'S MIND

Thursday

FRENCH

GARDEN HOUR

LANGUAGE ARTS

STORY TIME

LEARNING ACTV.

PE

Y&YW

SENSORY PLAY

MUSIC

Friday

VISUAL ART

LANGUAGE ARTS

GARDEN HOUR

STORY TIME

GYMNASTIC

Y&YW

LEARNING ACTV.

MATH

R of the DOkul Aile İşbirliği

ÇOCUK, AİLE ve EĞİTİMCİNİN İŞ BİRLİĞİ


Çocukların, ailelerin ve eğitimciler kendileri ve birbirleri ile paylaşımlarının; çocukların öğrenmelerinde derin etkileri vardır. Çocukların öğrenme ve gelişimini teşvik etmek için ve ilgi çekici ortamlar ve deneyimler yaratmak için başkalarıyla işbirliği yapmalarına olanak sağlanır..

Tüm çocuklar yetenekli, karmaşık düşünme yeteneğine sahip, meraklı, potansiyelleri ve deneyimleri açısından zengindir. Farklı sosyal, kültürel ve dilsel perspektifleri olan ailelerde büyürler. Her çocuğun kendini bulunduğu ortama yada gruba ait hissetmesi, çevresi için değerli olduğunu ve kendisine başarılı olma fırsatı verildiğini bilmesi gerekir.

Aileler çocuklarını sever ve onlar için en iyisini isterler. Aileler çocuklarıyla ilgili uzman kişilerdir. Çünkü onlar çocukların öğrenmeleri, gelişmeleri, sağlık ve mutlulukları üzerinde ilk ve en güçlü etkiye sahiptirler. Bu bağlamda okulun sürecine hakim olmaları, okul yaşantısını ve programını yakından takip etmeleri. İmkanları el verdiği müddetçe sürece dahil olmaları onlardan beklentimizdir. Öğrenci kazanımları ile ilgili takdir aldığı sürece, olumlu pekiştireçlerle motive edildiği sürece öğrenme isteğini korur. Siz velilerimiz bu anlamda en büyük paydaşımız ve katkı sağlayıcımızsınız. CND Okulları velilerini en büyük ve kıymetli Partnerleri olarak görmektedir.


 • Günlük Bilgilendirme (otomasyon programı)

 • Aylık Veli Bilgilendirme Görüşmesi – Yüz yüze

 • web/ instagram / twitter

Kulüpler ve Aktivitelerimiz

YARATICI DRAMA

Yaratıcı drama çalışmaları, çocukların yaratıcı güçlerini kullanmalarını sağlamak, konsantrasyonu, grup koordinasyonunu geliştirmek, vücudunun, sesinin zengin olanaklarını keşfetmek, eleştirel güçlerini arttırmak amacıyla yapılmaktadır.


YOGA

Öğrencilerimiz çocuk yogası etkinliğinde eğlenirken öğrenirler. Çocuk yogası, kendi içinde ritmi olan, esnek, çocukların bedenlerini fark ettikleri, birbirleriyle olan ilişkilerinde ve doğadaki her şeye karşı saygı duymalarını anlatan, onları daha duyarlı bir yaşama teşvik ederken kendilerini kimseyle kıyaslamamalarını bedensel duruşlar, meditasyon, nefes çalışmaları, hikayeler ve oyunlar içerisinde öğreten bir yaklaşımdır.


MÜZİK(Orff çalgıları ve ritm grubu)

Orff çalgıları dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde başlangıç çalgısı olarak kullanılmaktadır ve çocuklarda el-vücut koordinasyonunun gelişmesine yardımcı olur. Orff çalgılarından (ksilofon, metalofon gibi) ve ritim çalgılarından (çelik üçgen, darbuka, davul vb.) çalgılardan oluşur.


YÜZME

Öğrencilerimize en başta yüzme sporunun sevdirilmesi, temel kurallar ve tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Suyun üzerinde durabilmeleri sağlanır; suyun içerisinde el ve ayaklarını koordineli bir şekilde kullanmayı öğrenirler. Gelişim dönemlerine göre stil öğrenme ve kulvar antrenmanları başlar.


CAPOIERA

Capoeira dans, müzik, akrobasi ve felsefi öğeleri bir arada sunan eşsiz bir spor ve sanat dalıdır. Çocuk gelişiminde çok iyi bir fiziksel aktivitedir. Çocukların aktif ve interaktif olmaları için onları teşvik eder ve bunu yaparken de eğlenmelerini sağlar. Düzenli olarak Capoeira yapan çocuklarda fiziksel ve mental gelişimin faydaları belirgin şekilde görülür.

JİMNASTİK

Jimnastik çocuklar için temel spor dalı olup küçük yaşta çocuğun var olan esnekliğini kaybetmemesi ve pekiştirmesi için önerilebilecek tek branştır. Hedefimiz, çocuklara sporu tanıtmak, sevdirmek, hem eğlenebilecekleri ve hem de dikkat, koordinasyon becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam sunmaktır. Unutulmamalıdır ki sağlıklı bir yaşam için spor şarttır ve ağaç yaş iken eğilir.

EĞELNCELİ MUTFAK SAATİ

Yemek Saatinde çocuklar İngilizce dil becerilerini ve öğrenmelerini gerçekçi ve etkileşimli bir ortamda kullanırlar. Bu aktivitenin amacı, çocuğun İngilizce becerilerini çok eğlenceli bir ortamda geliştirmek ve onlara sağlıklı yaşam ve yeme tarzını öğretmektir. Haftada 1 saat olan aktivitede İngilizce konuşan öğretmenlerle sağlıklı ve lezzetli tariflerle yemek pişirmenin en eğlenceli yönlerini keşfederler.


SATRANÇ

Satranç oyununun kuralları öğretilmektedir. Satranç eğitimi ile öğrencinin muhakeme, konsantrasyon, otokontrol özelliklerinin gelişmesine katkıda bulunması amaçlanmaktadır.


SANAT

Sanat etkinliğinde yapılan çalışmalarda çevreye estetik gözle bakmak, ruhsal ve zihinsel dinginliği tamamlamak gibi amaçlar yer alır. Bu yaş grubunda öğrenciler renkleri tanır, karışımları pekiştirir. Doğadaki iki ve üç boyut kavramım projelerle tanımlamaya çalışırlar.


MODERN DANS

Bu çalışmalarda öğrencilerimize, müzik, ritim ve estetiği birleştirerek eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Esneklik, uyum, takım çalışması ve koreografi gibi alanlarda temel eğitim ile başlayan süreç profesyonel gösteriler ile tamamlanır. Hazırlanan koreografileri çeşitli gösterilerde sunulur.


Rehberlik Birimi Çalışmalarımız

CND Anaokulları olarak anasınıfı kademesinde öğrencilerimizin her birinin farklı duyguları, düşünceleri, kendilerine özgü davranışları olduğu bilinir; bireysel farklılıklara yönelik bir eğitim anlayışı uygulanır. Öğrencilerimizin potansiyelleri doğrultusunda en üst seviyeye ulaşmaları ve “kendilerini gerçekleştirmeleri” hedeftir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak bu hedefe ulaşmak için gerekli olan çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Tüm öğrencilerimize ulaşabileceğimiz gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmalarımız sayesinde her öğrencimizin gelişim süreçlerine tam destek verirken yaşanabilecek olası sorunlarla ilgili önleyici rolümüzü de yerine getiriyoruz.

21. yüzyıl becerileri ile donanmış, geleceğe hazır, insanı değerleri kuvvetli bireyler olma yolunda öğrencilerimize rehberlik ederken Rehberlik ilkelerine bağlı kalarak, alanımızdaki en etkili yöntemleri ve gelişmeleri de takip ediyoruz. Siz velilerimiz ile sürdüreceğimiz iletişimin öğrencilerimizin sağlıklı gelişimi açısından taşıdığı önemi biliyor, sizlerle öğrencilerimizin eğitim süreci boyunca yakın diyaloğumuzu sürdüreceğimize inanıyoruz.

GENEL OLARAK AMAÇLARIMIZ

Çocuklarımızın;

ï Anasıfındaki gelişim dönemleri ve bu dönemlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak eğitim

ortamlarının sağlanması,

ï Olumlu benlik algısı geliştirmelerine,

ï Duygularını fark edebilmelerine ve kontrol edebilmelerine,

ï İlgi, istek ve yetenekleri ile ilgili farkındalık geliştirmelerine,

ï Öğrenme ve başarılı olma konusunda motivasyonlarını arttırmalarına,

ï Yaratıcılıklarını geliştirmelerine,

ï Etkin iletişim becerileri kazanmalarına,

ï Yaşamın zorlukları ve krizleri ile başa çıkma becerileri geliştirmelerine,

ï Sorun çözme becerilerinin gelişmesine,

ï Temel yaşam becerileri (sorumluluk bilinci, saygı, hoşgörü, yardımseverlik, vb.) kazanmalarına

yardımcı olmaktır.


İLKELERİMİZ

Tüm öğrencilere ulaşmak esastır. Bu nedenle tüm öğrencilerimizin gelişimini olumlu yönde

etkileyecek çalışmalar planlanır.

Çalışmalarımız gizlilik prensibine dayanır.

CND Okulları ve ailenin işbirliği içinde olması önemlidir. Bu işbirliği çocuğa güven verirken, olası sorunların çözümlerini kolaylaştırır.

ï Saygı ve gönüllülük çok önemlidir. Her bireye saygı duyulur ve yürütülecek süreçlere

gönüllü olarak katılım hedeflenir.

ï Danışan olduğu gibi kabul edilir, yargılanmaz, eleştirilmez.

ï Her birey değerlidir ve önemlidir.

ï Her bireyin gelişimi kendi içinde değerlendirilir, başkaları ile kıyaslanmaz.

ï Rehberlik süresi, çözüm yolları ve sonuçları bireye göre değişen bir yardım sürecidir.

Anaokulu psikolojik danışmanlık hizmetlerinin temel işlevleri; öğrencinin gelişimini, bireysel ihtiyaçlarını takip etmek, bu doğrultuda aileyi bilgilendirmek, grup rehberliği yapmak ve okul-aile işbirliğini sağlamaktır.

Unutulmamalıdır ki, okul rehber öğretmeninin görev ve sorumluluklarının etik açıdan bazı sınırlılıkları vardır. Öğrencinin desteğe ihtiyaç duyduğu durumlarda (özel eğitim, terapi vb.) ihtiyaca yönelik uzmanlara yönlendirme yapar; yönlendirici işlevini yerine getirir.

ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

ï Tanıma çalışmaları

ï Oryantasyon/Uyum çalışmaları

ï Gelişim gözlem, değerlendirme ve takibi

ï Gruba yönelik sınıf içi çalışmalar

ï Bireysel öğrenci görüşmeleri

ï Öğrenme profillerinin değerlendirilmesi

ï Akademik Süreçlerinin Takibi

VELİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

ï Oryantasyon/Uyum çalışmaları

ï Anne-babalara yönelik çalışma grupları

ï Bireysel görüşmeler

ï Veli Bültenleri

ï Veli seminerleri

Gelecek Yüzyılın Eğitim Modeli ile tanışmak için hazır mısınız?

HEMEN KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN

Ev ile sınırlı olan yaşam çocuğunuzun gelişimi içinde sınırlayıcı olur!

Bir bebeğin hayatı ev ile başlar ve öğrenim ev ve yakın çevresi aracılığı ile gerçekleşir. bebeğinizin yürümesi, konuşma becerisinin kazanımı, tuvalet eğitimi ile birlikte özerklik dönemi artık başlar.