Cnd Schools

CND Okullarında, öğrencilerimizin sorgulama yoluyla sorumlu vatandaşlar olduklarına ve sosyal eylem yoluyla aktif vatandaş olmayı öğrendiklerine derinden inanıyoruz.

CND Okulları ilköğretim ve ortaokuldaki sosyal sorumluluk bir nevi, öğrencilerin bir arada topluma duyarlı bir biçimde hareket etme şeklidir. Öğrenciler, gerek sınıf bazlı gerekse kademe bazlı olarak kültürel, sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlara ve ihtiyaçlara yönelik duyarlı ve etik davranarak sosyal sorumluluğun kapsamına giren konularda araştırmacı ve girişimci olarak yetiştirilirler.

Sosyal sorumluluk projeleri sayesinde öğrencilerimizde, empati, fedakârlık, hayırseverlik, yaşam felsefesi, bir gruba ait hissetme ve toplumsal değerler gibi birçok farkındalık ve olumlu kişilik özelliklerini geliştirmekteyiz.

Lisemiz ise, öğrencilerin düşünceli görüşler oluşturdukları ve kamu yararına hareket etme yeteneklerini geliştirerek yurttaşlık rollerine hazırlandıkları sorumlu vatandaş yaklaşımını aktif olarak uygulamaktadır.

Öğrencilerin manevi değerleri gözeterek hareket etmelerini sağlayan projeler pek çok biçim alır. Hizmet projeleri, öğrencileri genellikle yerleşik topluluk grupları için ve bireysel bazda gönüllü faaliyetlere dâhil eder. Örneğin, öğrencilerimiz hayvan barınağı gibi bir toplum hizmeti organizasyonu için gönüllü olabilirler.

Sosyal eylem projelerinde, öğrenciler genellikle diğer sınıf üyeleriyle tanımlama, planlama ve yönlendirmeye yardımcı oldukları girişimlerde iş birliği içinde çalışırlar. Bir sosyal eylem projesi, öğrencilerimizi okulları, toplulukları ve ötesindeki problemleri tespit etmeye, planlamaya ve gerçekleştirmeye hazırlar. Amaç; düşünceli, iş birlikçi, eleştirel ve sorumlu eylemlerde aktif vatandaşlık bilinci oluşturmaktır.

 

Bu kapsamda yapılan bazı Sosyal Sorumluluk Projelerimiz;

  • Yedikule Hayvan Barınağı Mama Yardımı
  • Giyelim Giydirelim – Kışlık kıyafet yardım
  • Oynayalım Oynatalım – Oyuncak paylaşımı
  • Önemsiyoruz ve Paylaşıyoruz – Sağlık Çalışanlarının çocuklarına uzaktan eğitim desteği


http://wecareandshare.org/

CND Okulları olarak, öğrencilerimizin "yansıtıcı sorgulama" yoluyla toplumda sorumlu birer vatandaş olacaklarına ve "sosyal sorumluluk" projeleriyle de aksiyon alarak bir birey modeline ulaşacaklarına yürekten inanıyoruz.

CND Lisesi; öğrencilerimizi düşünce temelli kanaat oluşturma, bu fikirleri kamunun çıkar ve faydası doğrultusunda eyleme dönüştürme kabiliyetlerini geliştirerek onları toplumdaki yurttaşlık rollerine hazırlamak için "sorumlu vatandaş" yaklaşımını aktif olarak uygulamaktadır.

Bu ruh ve anlayış içinde biz, öğrencilerimizi sorumlu bireyler olarak içinde bulundukları sosyal çevredeki sorunları teşhis eden, çözümlerini planlayan ve bunları eyleme dönüştüren bireyler olarak eğitiyoruz.

“Daima İleriye - Semper Prorsum"