Cnd Schools

Eğitim / Hedef ve Amaçlar

Bu Öğretim Programı bütün öğrencilere pedogojik esaslara uygun, açık, tam ve planlı bir öğrenme yöntemi oluşturur. Neyin öğretileceğinin içeriğini belirler ve öğrenme için beceri hedefleri koyar. Ayrıca performans değerlendirmesinin nasıl yapılacağını ve raporlanacağını da belirler. Böylece, etkili bir öğretim programı öğretmenlere, öğrencilere, ve ailelere sunar. Bu yöntemle öğrencilerin bireysel öğrenim ihtiyaçlarını karşılama ve köklerini farklı toplumlarından alan farklı karakterler ve etik geliştirmelerini sağlama imkânı sunar. Eğitimle ilişkili tüm partnerlerin, en iyi düzeydeki öğrenme yolunda öğrencileri destekleyebilecekleri bir çerçeve sağlar.


Öğretim Programımızın amacı;

“Her öğrencinin hakkı olan bilginin ve kültürel deneyimin temelini tanımlayacak ve savunacak kadar sağlam ve aynı zamanda öğretmenlerin bu bilgi ve deneyimi öğrencilere aktarımını zenginleştirecek teknikler etrafında bir öğretim oluşturmaları için gerekli hareket serbestliğini tanıyacak kadar esnek olmalı.”prensibine göre bu öğretim programının odak noktası, öğrencilerin erken yaşlardan itibaren gerekli okur yazarlığı ve sayısal yetenekleri geliştirmelerini sağlamak; öğrencilere sağlam, tam ve dolgun bir öğrenim sağlamak; yaratıcılıklarını tetiklemek ve öğretmenlere öğrencilerine neşe ve hayat boyu öğrenime bağlılık aşılayacak yolları keşfetmek için sağduyu kazandırmaktır.


Öğrenim hakkı, tüm öğrenciler için eşit olmalıdır. Bireysel ihtiyaçları ve öğrenmelerinin önündeki potansiyel engeller ne olursa olsun bütün öğrencilerin başarma şansı vardır.

Fırsat eşitliği, öğretimin bir dizi ortak değer ve amaçlarından biridir. Bu değerler kendimize, ailelerimize ve diğer ilişkilerimize, ait olduğumuz daha geniş gruplara, toplumumuzdaki çeşitliğe ve içinde yaşadığımız çevreye değer atfetmemize olan bağlılığımızı içerir.


Programımız ,okul hayatının diğer yönlerinin yanısıra, öğrencilere, hayatlarındaki ve toplumdaki çözülmesi güç, ahlaki ve toplumsal sorunlarla başa çıkmaya yardımcı olmada önemli bir rol oynayacak, kişisel, toplumsal ve sağlık eğitiminde bir çerçeve sağlayacaktır.Her iki öğe de eğitimin öğrencilere; bireyler, aileler, çalışanlar ve toplumun üyeleri olarak, güvenli, sağlıklı ve bağımsız hayatlar yaşamaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışı sağlamada rehber olacaktır.


İlkokul Eğitim Programımız

 • Yeni Bir Dil Yaklaşımı Olarak İngilizce

  • Çift dilli eğitim

  • Tüm sınıf gruplarında yoğun İngilizce eğitim

  • Çoğu yabancı öğretmenlerden oluşan akademik kadro

  • İngilizce Matematik

  • İngilizce Fen Bilimleri

  • You and Your World dersi ile Sosyal ve Fen alanlarında İngilizce gelişim

 • Sağlık Eğitimi

  • Sağlıklı yaşam ve beslenme rehberliği

 • Okuryazarlıkta güçlü temel

  • Okuma ve yazma alanında yüksek başarı standartları

  • Çift dilde okur yazarlık programı

 • Yabancı Dil Eğitimi

  • Yabancı dil olarak yoğun Fransızca eğitimi

 • Disiplinlerarası Gelişim Programları

  • Görsel Sanatlar

  • Spor

  • Müzik ve Sanat Eğitimi

 • Kişisel Sağlık

  • Sağlık Eğitimi

  • Güvenlik Eğitimi

  • Pozitif Ben Algısı

  • Kişisel Gelişim Atölyeleri

  • PDR çalışmaları

1. Sınıf

Siz ve Dünyanız

Öğretmen ve öğrenme faaliyetlerinde entegre bir yaklaşımla hazırlanan You and Your World müfredatı anaokulundan ilkokul 2. Sınıfa kadar olan sürecidesteklemektedir. Sağlık, kişisel gelişim, kariyer planlama, fen ve sosyal bilimleri kapsayan müfredat, disiplinler arası iletişim, sorgulama, yaşam-boyu öğrenme, karar verme, katılım, takım çalışması ve öz yönetim becerilerinin gelişimini yapılandırmakta temel oluşturmaktadır.


• Siz ve Dünya Müfredatınız Anasınıfından 2. Sınıfa kadar öğretme ve öğrenmede bütüncül bir yaklaşımı temsil eder ve ilköğretim düzeyinde okuryazarlığa verilen vurguyu destekler.

• Sağlık, kişisel gelişim ve kariyer planlama, bilim ve sosyal bilgilerden elde edilen sonuçları bir araya getirir ve bu alanlardaki müfredat kılavuzlarının yerini alır. Dört konu alanından elde edilen sonuçlar dikkatle gözden geçirilmiş ve sonuçlar arasındaki doğal bağlantılar ve ortaklıklar belirlenmiştir.

• Her sınıf seviyesindeki birimler, öğrenmeye aktif, öğrenci merkezli bir yaklaşımı teşvik eder ve öğrencilerin dört disiplinden kaynaklanan temel beceri ve kavramlar arasındaki bağlantıyı anlamalarına yardımcı olmayı amaçlar.

• Müfredat sonuçlarına ulaşılmasını desteklemek için öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri önerilmektedir. Stratejiler içinde, okuryazarlık ve aritmetik becerilerinin ve beden eğitimi ve sanata özgün bağlantıların geliştirilmesini destekleyen öneriler yer almaktadır.

• Siz ve Dünyanız Müfredatımız disiplinler arası iletişim, sorgulama, yaşam boyu öğrenme, karar verme, katılım, ekip çalışması ve kişisel yönetim becerilerini geliştirir.
Matematik


Program ile her öğrencinin kişisel gelişiminin matematiğin mantıksal düşünme, kesin ve öz ifade, problemleri çözmede gayret, hassaslık ve düzenlilik konularına sağladığı özel güvenirlilik vasıtasıyla arttırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle her öğrenci matematiği kendi yararı için kavramalı ve sevmeli, matematiğin medeniyetimizdeki teknolojinin ve bilimin gelişmesindeki rolünü idrak etmeli, etkili bir haberleşme aracı olarak değerini anlamlı ve matematiğin amacını, gücünü ve alakasını idrak etmelidir. Programın matematikle ilgili hususları matematiğin muhtelif alanlarda kullanılması için mükemmel fırsatlar temin etmektedir.


Matematik dersi programı, öğrencilerin öğrendiklerini sürdürüp uygulayabilen ve toplumun etkili katılımcıları olmaları için matematiksel olarak okur-yazar bireyler yetiştirme vizyonu ile hazırlanmıştır.Matematik dersi programı her sınıfta belli kilit kavramlara vurgu yapmaktadır. Bu da sınıflar düzeyinde daha derin kavrayış ve en nihayetinde de daha güçlü öğrenci başarısını hedeflemektedir. Ayrıca küçük sınıflarda sayı algısı ve işlem kavramları üzerine yapılan vurgu, öğrencilerin matematiksel becerileri için sağlam bir temel oluşturmasını sağlamaktadır.

 • Matematik öğrenimi aktif ve yapısal bir süreçtir.

 • Öğrenciler, önceki bilgilerini ve deneyimlerini beraberinde getiren ve farklı tarzlarda ve oranlarda öğrenen bireylerdir.

 • Öğrenimin en iyi şekilde gerçekleşmesi için, anlamlı bağlamlar içine oturtulmuş ve araştırmayı destekleyen, risk alabilen ve eleştirel düşüncenin olduğu, olumlu tavırları ve sürekli gayreti destekleyen bir ortam sağlanmalıdır.

 • Öğrenmenin en etkili olması için, düzenli değerlendirme ve geri bildirimlerle beklentilerin/standartlarının net olarak belirginleştirilmesi gerekir.İngiliz Dili Öğrenimi


İlkokul Yabancı Dil İngilizce Dersi Öğretim Programı, eğitim dili kısmen İngilizce olan okullarda

eğitim gören ve ana dili İngilizce olmayan öğrencilerin; bireysel ve sosyal gelişimleri sürecinde sözlü iletişim (dinleme ve konuşma), okuma, yazma ve uyum becerilerini kazandırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin kendini ifade eden, iş birliği yapan, bilimsel düşünen, araştıran, sorgulayan, ana dil gelişimine önem veren, kendi kültürünü tanıyan ve tanıtan, uluslararası bilinci yüksek bireyler olarak yetişmeleri, bilgiye ulaşmak için İngilizceyi bir araç olarak görmeleri ve 21. yüzyıl becerilerini edinmeleri hedeflenir.


Yaşayarak ve eğlenerek öğrenmeyi ilke edinen bir süreç olarak planlanmış olan program,

öğrencilerin sınıf, yaş ve bilişsel seviyelerine uygun, bireysel ihtiyaçlarının ön planda tutulduğu, farklılaştırılmış çalışmalarla desteklenecek şekilde düzenlenmiştir.


İNGİLİZCE MODELİ ( 1-4. Sınıflar)

Öğrencilere, deneyimleyerek öğrenecekleri, kendilerini değerlendirebilecekleri, sorgulama ve araştırma yapabilecekleri, düşünerek eylemde bulunabilecekleri öğrenme ortamları oluşturmayı hedefleyen program; uyum, dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere beş becerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu evrelerin kazanımları sınıf(yaş) seviyeleri göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir.

 1. Evre: Günlük yaşamı sürdürmek amacıyla İngilizcenin kullanımı: I. Evredeki öğrenciler İngilizcenin sesleri, ritimleri ve kalıplarına aşina olmaya başlarlar. Mesajlardan anlamlar çıkartmaya ve dili küçük parçalar halinde anlamaya çalışırlar. Anlayışın çoğunlukla görsel desteğe bağlı olarak ilerlediği bir evredir ve sıklıkla sözel olmayan biçimde veya tek kelimelik kısa cevaplarla karşılık verirler.

 2. Evre: İngilizcenin desteklerle ve bilinen aktivite ve bağlamlar içinde kullanımı: II. Evredeki öğrenciler daha iyi anlayarak dinler ve bağımsız olarak günlük deyişleri kullanabilirler. Güvenlerinin arttığını gösterirler ve dili uygun bir şekilde kullanmaya başlarlar.

 3. Evre: Birçok bağlamda İngilizcenin bağımsız olarak kullanımı: III. Evredeki öğrenciler daha az tereddüt ederek konuşur ve anlayışlarının artığını gösterirler. Daha uzun kalıplar ve cümleler kurarlar. Akademik içerikle ilgili alanlarda aktivitelere katılmaya başlarlar. Yeni öğrendikleri kelimeleri bir şeyi anlatmak, tanımlamak, açıklamak ve kıyaslamak için kullanırlar. Bağımsız olarak okuma ve çeşitli amaçlar için yazma becerilerini kullanırlar.

 4. Evre: İngilizcenin, anadili İngilizce olanlara benzer bir yetkinlikte kullanımı: IV. Evre dil kazanımı sürecindeki en uzun evredir. Bu evrenin başındaki öğrencilerle sonundaki öğrencilerin yetenekleri arasında göze çarpan farklılıklar vardır. Öğrenciler çok daha geniş çaplı bir kelime dağarcığını doğru ve uygun bir şekilde kullanırlar. Daha karmaşık kavramları incelemek için okuma ve yazma becerilerini kullanırlar.

Fransızca

 • Fransızca müfredatı, Fransızca'da etkin iletişim kurabilen, Fransızca'yı bir öğrenme aracı olarak kullanabilen ve çeşitli kültürlerin, özellikle de frankofon topluluklarının kültürünün anlaşıldığını gösteren öğrencileri eğitme vizyonuna dayanmaktadır.

 • Fransızca temel eğitim programı hiç Fransızca eğitimi almamış öğrenciler için tasarlanmıştır. Amacı öğrencilerin programa girdikleri andan mezuniyete kadar Fransızca öğretilen konuları inceleyebilecek düzeyde Fransızca öğrenebilmeleridir.


Beden Eğitimi

• Beden Eğitiminin temel amacı, öğrencilerin birçok farklı fiziksel aktivite biçimine güvenle katılmalarına ve yetişkinliğe doğru giden yolda fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzı sürdürebilmeleri için gerekli beceri, bilgi ve tutumları geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

• Beden Eğitimi, temel hareket becerileri, hareket kavramları ve stratejilerinin yanı sıra kişisel ve sosyal becerilerin geliştirilmesine odaklanarak tüm öğrencilerin fiziksel olarak eğitilmeleri ve hareket etmenin tadını çıkarma fırsatlarını sunar

• Beden Eğitimi öğrenme için benzersiz ve çeşitli bir ortam sağlar ve her öğrencinin toplam eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır.

• İlköğretim Beden Eğitimi müfredatının temel odak noktası öğrencilere güvenli, etkili hareket ve yaşam boyu aktiviteye katılım için gerekli olan beceri, bilgi ve tutumları sağlamaktır.

• Son olarak, müfredat, başarılı katılım ve fiziksel olarak aktif ortamlardaki akranlarla anlamlı etkileşimler için kritik olan gelişimsel olarak uygun kişisel ve sosyal becerileri ele almaktadır.


Görsel Sanatlar

• Sanatta eğitim, her bireyin estetik, fiziksel, duygusal, entelektüel ve sosyal büyümesi için temeldir. Öğrencilere, küresel topluluğa tanıma, yapma, yaşama ve aidiyet konusunda benzersiz yollar sunar. Ayrıca yaratıcılık, hayal gücü ve yenilikçiliğin geliştirilmesinde de kilit bir rol oynamaktadır.

• Sanat eğitimi ile öğrenciler bireylerin ve toplumların sahip olduğu değerleri ve tutumları anlarlar. Sanatta öğrenme empatik bir dünya görüşüne ve halklar ve çevreleri arasındaki ilişkinin takdir edilmesine ve anlaşılmasına katkıda bulunur.

• Sanatta eğitim, estetik ifade, vatandaşlık, iletişim, kişisel gelişim, problem çözme ve teknolojik akıcılığı geliştirir ve zenginleştirir.

• Öğretim kalitesi, eğitim süresi ve destekleyici okul kültürünün her biri görsel sanatlardaki öğrencilerin başarısını doğrudan etkiler. Güçlü bir görsel sanatlar programı, öğrencilerin sıralı, kapsamlı, planlı, koordine edilmiş ve organizasyon içeriklerii ve sonuçları ile çok kapsamlı bir görsel sanatlar öğrenim program deneyimleri için yeterli zaman sağlanmaktadır .

Müzik


• Müzik Eğitimi, , birbiriyle ilişkili olan okul müfredatımıza önemli bir disiplin olarak katkıda bulunur. Müzik etkinlikleriyle uğraşırken, öğrenciler müzik içeriği ve becerilerinden daha fazlasını öğrenirler. Tüm yaratıcı çabalarda olduğu gibi, birçok düşünce süreci, öğrenme stratejisi ve kendini ifade etme yolları rafine edilir ve kişinin hayatının diğer yönlerine aktarılır. Diğer sanat formları gibi, müzik de dünyayı ve kendini daha iyi anlamanın ortaya çıkabileceği eşsiz deneyimler sunar.

• Genç öğrenciler genellikle doğal olarak aktiftir ve düşüncelerini ve duygularını fiziksel olarak ifade etmekten korkmazlar. Öğrencilerin öğrenme fırsatlarını zenginleştirmek ve kinestetik tercihleri ​​olan öğrencilerle bağlantı kurmak için, öğretmenlerin yaratıcılık temelli etkinlikler ile müzik eğitimi programının zenginleştirip, öğrencileri teşvik ederler.


2. Sınıf

Siz ve Dünyanız

Öğretmen ve öğrenme faaliyetlerinde entegre bir yaklaşımla hazırlanan You and Your World müfredatı anaokulundan ilkokul 2. Sınıfa kadar olan süreci desteklemektedir. Sağlık, kişisel gelişim, kariyer planlama, fen ve sosyal bilimleri kapsayan müfredat, disiplinler arası iletişim, sorgulama, yaşam-boyu öğrenme, karar verme, katılım, takım çalışması ve öz yönetim becerilerinin gelişimini yapılandırmakta temel oluşturmaktadır.


• Siz ve Dünya Müfredatınız Anasınıfından 2. Sınıfa kadar öğretme ve öğrenmede bütüncül bir yaklaşımı temsil eder ve ilköğretim düzeyinde okuryazarlığa verilen vurguyu destekler.

• Sağlık, kişisel gelişim ve kariyer planlama, bilim ve sosyal bilgilerden elde edilen sonuçları bir araya getirir ve bu alanlardaki müfredat kılavuzlarının yerini alır. Dört konu alanından elde edilen sonuçlar dikkatle gözden geçirilmiş ve sonuçlar arasındaki doğal bağlantılar ve ortaklıklar belirlenmiştir.

• Her sınıf seviyesindeki birimler, öğrenmeye aktif, öğrenci merkezli bir yaklaşımı teşvik eder ve öğrencilerin dört disiplinden kaynaklanan temel beceri ve kavramlar arasındaki bağlantıyı anlamalarına yardımcı olmayı amaçlar.

• Müfredat sonuçlarına ulaşılmasını desteklemek için öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri önerilmektedir. Stratejiler içinde, okuryazarlık ve aritmetik becerilerinin ve beden eğitimi ve sanata özgün bağlantıların geliştirilmesini destekleyen öneriler yer almaktadır.

• Siz ve Dünyanız Müfredatımız disiplinler arası iletişim, sorgulama, yaşam boyu öğrenme, karar verme, katılım, ekip çalışması ve kişisel yönetim becerilerini geliştirir.


Matematik


Program ile her öğrencinin kişisel gelişiminin matematiğin mantıksal düşünme, kesin ve öz ifade, problemleri çözmede gayret, hassaslık ve düzenlilik konularına sağladığı özel güvenirlilik vasıtasıyla arttırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle her öğrenci matematiği kendi yararı için kavramalı ve sevmeli, matematiğin medeniyetimizdeki teknolojinin ve bilimin gelişmesindeki rolünü idrak etmeli, etkili bir haberleşme aracı olarak değerini anlamlı ve matematiğin amacını, gücünü ve alakasını idrak etmelidir. Programın matematikle ilgili hususları matematiğin muhtelif alanlarda kullanılması için mükemmel fırsatlar temin etmektedir.


Matematik dersi programı, öğrencilerin öğrendiklerini sürdürüp uygulayabilen ve toplumun etkili katılımcıları olmaları için matematiksel olarak okur-yazar bireyler yetiştirme vizyonu ile hazırlanmıştır.Matematik dersi programı her sınıfta belli kilit kavramlara vurgu yapmaktadır. Bu da sınıflar düzeyinde daha derin kavrayış ve en nihayetinde de daha güçlü öğrenci başarısını hedeflemektedir. Ayrıca küçük sınıflarda sayı algısı ve işlem kavramları üzerine yapılan vurgu, öğrencilerin matematiksel becerileri için sağlam bir temel oluşturmasını sağlamaktadır.

 • Matematik öğrenimi aktif ve yapısal bir süreçtir.

 • Öğrenciler, önceki bilgilerini ve deneyimlerini beraberinde getiren ve farklı tarzlarda ve oranlarda öğrenen bireylerdir.

 • Öğrenimin en iyi şekilde gerçekleşmesi için, anlamlı bağlamlar içine oturtulmuş ve araştırmayı destekleyen, risk alabilen ve eleştirel düşüncenin olduğu, olumlu tavırları ve sürekli gayreti destekleyen bir ortam sağlanmalıdır.

 • Öğrenmenin en etkili olması için, düzenli değerlendirme ve geri bildirimlerle beklentilerin/standartlarının net olarak belirginleştirilmesi gerekir.İngiliz Dili Öğrenimi


İlkokul Yabancı Dil İngilizce Dersi Öğretim Programı, eğitim dili kısmen İngilizce olan okullarda

eğitim gören ve ana dili İngilizce olmayan öğrencilerin; bireysel ve sosyal gelişimleri sürecinde sözlü iletişim (dinleme ve konuşma), okuma, yazma ve uyum becerilerini kazandırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin kendini ifade eden, iş birliği yapan, bilimsel düşünen, araştıran, sorgulayan, ana dil gelişimine önem veren, kendi kültürünü tanıyan ve tanıtan, uluslararası bilinci yüksek bireyler olarak yetişmeleri, bilgiye ulaşmak için İngilizceyi bir araç olarak görmeleri ve 21. yüzyıl becerilerini edinmeleri hedeflenir.


Yaşayarak ve eğlenerek öğrenmeyi ilke edinen bir süreç olarak planlanmış olan program,

öğrencilerin sınıf, yaş ve bilişsel seviyelerine uygun, bireysel ihtiyaçlarının ön planda tutulduğu, farklılaştırılmış çalışmalarla desteklenecek şekilde düzenlenmiştir.


İNGİLİZCE MODELİ ( 1-4. Sınıflar)

Öğrencilere, deneyimleyerek öğrenecekleri, kendilerini değerlendirebilecekleri, sorgulama ve araştırma yapabilecekleri, düşünerek eylemde bulunabilecekleri öğrenme ortamları oluşturmayı hedefleyen program; uyum, dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere beş becerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu evrelerin kazanımları sınıf(yaş) seviyeleri göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir.

 1. Evre: Günlük yaşamı sürdürmek amacıyla İngilizcenin kullanımı: I. Evredeki öğrenciler İngilizcenin sesleri, ritimleri ve kalıplarına aşina olmaya başlarlar. Mesajlardan anlamlar çıkartmaya ve dili küçük parçalar halinde anlamaya çalışırlar. Anlayışın çoğunlukla görsel desteğe bağlı olarak ilerlediği bir evredir ve sıklıkla sözel olmayan biçimde veya tek kelimelik kısa cevaplarla karşılık verirler.

 2. Evre: İngilizcenin desteklerle ve bilinen aktivite ve bağlamlar içinde kullanımı: II. Evredeki öğrenciler daha iyi anlayarak dinler ve bağımsız olarak günlük deyişleri kullanabilirler. Güvenlerinin arttığını gösterirler ve dili uygun bir şekilde kullanmaya başlarlar.

 3. Evre: Birçok bağlamda İngilizcenin bağımsız olarak kullanımı: III. Evredeki öğrenciler daha az tereddüt ederek konuşur ve anlayışlarının artığını gösterirler. Daha uzun kalıplar ve cümleler kurarlar. Akademik içerikle ilgili alanlarda aktivitelere katılmaya başlarlar. Yeni öğrendikleri kelimeleri bir şeyi anlatmak, tanımlamak, açıklamak ve kıyaslamak için kullanırlar. Bağımsız olarak okuma ve çeşitli amaçlar için yazma becerilerini kullanırlar.

 4. Evre: İngilizcenin, anadili İngilizce olanlara benzer bir yetkinlikte kullanımı: IV. Evre dil kazanımı sürecindeki en uzun evredir. Bu evrenin başındaki öğrencilerle sonundaki öğrencilerin yetenekleri arasında göze çarpan farklılıklar vardır. Öğrenciler çok daha geniş çaplı bir kelime dağarcığını doğru ve uygun bir şekilde kullanırlar. Daha karmaşık kavramları incelemek için okuma ve yazma becerilerini kullanırlar.


Fransızca

 • Fransızca müfredatı, Fransızca'da etkin iletişim kurabilen, Fransızca'yı bir öğrenme aracı olarak kullanabilen ve çeşitli kültürlerin, özellikle de frankofon topluluklarının kültürünün anlaşıldığını gösteren öğrencileri eğitme vizyonuna dayanmaktadır.

 • Fransızca temel eğitim programı hiç Fransızca eğitimi almamış öğrenciler için tasarlanmıştır. Amacı öğrencilerin programa girdikleri andan mezuniyete kadar Fransızca öğretilen konuları inceleyebilecek düzeyde Fransızca öğrenebilmeleridir.


Beden Eğitimi

• Beden Eğitiminin temel amacı, öğrencilerin birçok farklı fiziksel aktivite biçimine güvenle katılmalarına ve yetişkinliğe doğru giden yolda fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzı sürdürebilmeleri için gerekli beceri, bilgi ve tutumları geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

• Beden Eğitimi, temel hareket becerileri, hareket kavramları ve stratejilerinin yanı sıra kişisel ve sosyal becerilerin geliştirilmesine odaklanarak tüm öğrencilerin fiziksel olarak eğitilmeleri ve hareket etmenin tadını çıkarma fırsatlarını sunar

• Beden Eğitimi öğrenme için benzersiz ve çeşitli bir ortam sağlar ve her öğrencinin toplam eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır.

• İlköğretim Beden Eğitimi müfredatının temel odak noktası öğrencilere güvenli, etkili hareket ve yaşam boyu aktiviteye katılım için gerekli olan beceri, bilgi ve tutumları sağlamaktır.

• Son olarak, müfredat, başarılı katılım ve fiziksel olarak aktif ortamlardaki akranlarla anlamlı etkileşimler için kritik olan gelişimsel olarak uygun kişisel ve sosyal becerileri ele almaktadır.


Görsel Sanatlar

• Sanatta eğitim, her bireyin estetik, fiziksel, duygusal, entelektüel ve sosyal büyümesi için temeldir. Öğrencilere, küresel topluluğa tanıma, yapma, yaşama ve aidiyet konusunda benzersiz yollar sunar. Ayrıca yaratıcılık, hayal gücü ve yenilikçiliğin geliştirilmesinde de kilit bir rol oynamaktadır.

• Sanat eğitimi ile öğrenciler bireylerin ve toplumların sahip olduğu değerleri ve tutumları anlarlar. Sanatta öğrenme empatik bir dünya görüşüne ve halklar ve çevreleri arasındaki ilişkinin takdir edilmesine ve anlaşılmasına katkıda bulunur.

• Sanatta eğitim, estetik ifade, vatandaşlık, iletişim, kişisel gelişim, problem çözme ve teknolojik akıcılığı geliştirir ve zenginleştirir.

• Öğretim kalitesi, eğitim süresi ve destekleyici okul kültürünün her biri görsel sanatlardaki öğrencilerin başarısını doğrudan etkiler. Güçlü bir görsel sanatlar programı, öğrencilerin sıralı, kapsamlı, planlı, koordine edilmiş ve organizasyon içeriklerii ve sonuçları ile çok kapsamlı bir görsel sanatlar öğrenim program deneyimleri için yeterli zaman sağlanmaktadır .

Müzik


• Müzik Eğitimi, , birbiriyle ilişkili olan okul müfredatımıza önemli bir disiplin olarak katkıda bulunur. Müzik etkinlikleriyle uğraşırken, öğrenciler müzik içeriği ve becerilerinden daha fazlasını öğrenirler. Tüm yaratıcı çabalarda olduğu gibi, birçok düşünce süreci, öğrenme stratejisi ve kendini ifade etme yolları rafine edilir ve kişinin hayatının diğer yönlerine aktarılır. Diğer sanat formları gibi, müzik de dünyayı ve kendini daha iyi anlamanın ortaya çıkabileceği eşsiz deneyimler sunar.

• Genç öğrenciler genellikle doğal olarak aktiftir ve düşüncelerini ve duygularını fiziksel olarak ifade etmekten korkmazlar. Öğrencilerin öğrenme fırsatlarını zenginleştirmek ve kinestetik tercihleri ​​olan öğrencilerle bağlantı kurmak için, öğretmenlerin yaratıcılık temelli etkinlikler ile müzik eğitimi programının zenginleştirip, öğrencileri teşvik ederler.


3. Sınıf

Fen Bilimleri

Fen bilimleri programı, hayal gücü ve mantıksal düşüncelerle üretilmiş deneysel metotlara dayalı olarak geliştirilmiştir. Fen bilimleri ayrıca, bilimsel kavramları ve becerileri, teknolojik çözüm gerektirenler de dâhil olmak üzere problemlerin çözümlerini uygulayan bir beşeri faaliyettir. Bilimsel düşünme ve çalışma yollarını geliştirmek için gerekli olan bilimsel davranışlar merak, azim (sebat) ve iş birliğidir.

Öğrencilerin fen bilimleri eğitimi ile bilimsel gerçekler ve fikirler aracılığıyla kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı tanımaları sağlanır. Dünyamız bilimsel keşiflerin sonuçları ile sürekli değişmektedir. Bilimsel keşifler, bilimsel süreç ve bu süreçlere ilişkin becerilerin kullanılması, ile mümkündür. Genel anlamda fen bilimleri eğitimi öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.


Math

Program ile her öğrencinin kişisel gelişiminin matematiğin mantıksal düşünme, kesin ve öz ifade, problemleri çözmede gayret, hassaslık ve düzenlilik konularına sağladığı özel güvenirlilik vasıtasıyla arttırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle her öğrenci matematiği kendi yararı için kavramalı ve sevmeli, matematiğin medeniyetimizdeki teknolojinin ve bilimin gelişmesindeki rolünü idrak etmeli, etkili bir haberleşme aracı olarak değerini anlamlı ve matematiğin amacını, gücünü ve alakasını idrak etmelidir. Programın matematikle ilgili hususları matematiğin muhtelif alanlarda kullanılması için mükemmel fırsatlar temin etmektedir.


Matematik dersi programı, öğrencilerin öğrendiklerini sürdürüp uygulayabilen ve toplumun etkili katılımcıları olmaları için matematiksel olarak okur-yazar bireyler yetiştirme vizyonu ile hazırlanmıştır.Matematik dersi programı her sınıfta belli kilit kavramlara vurgu yapmaktadır. Bu da sınıflar düzeyinde daha derin kavrayış ve en nihayetinde de daha güçlü öğrenci başarısını hedeflemektedir. Ayrıca küçük sınıflarda sayı algısı ve işlem kavramları üzerine yapılan vurgu, öğrencilerin matematiksel becerileri için sağlam bir temel oluşturmasını sağlamaktadır.

 • Matematik öğrenimi aktif ve yapısal bir süreçtir.

 • Öğrenciler, önceki bilgilerini ve deneyimlerini beraberinde getiren ve farklı tarzlarda ve oranlarda öğrenen bireylerdir.

 • Öğrenimin en iyi şekilde gerçekleşmesi için, anlamlı bağlamlar içine oturtulmuş ve araştırmayı destekleyen, risk alabilen ve eleştirel düşüncenin olduğu, olumlu tavırları ve sürekli gayreti destekleyen bir ortam sağlanmalıdır.

 • Öğrenmenin en etkili olması için, düzenli değerlendirme ve geri bildirimlerle beklentilerin/standartlarının net olarak belirginleştirilmesi gerekir.


İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

İngilizce Dili Eğitimi müfredatı şu amaçlarla geliştirilmiştir:

• öğrencilerin gelişen eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek

• tüm öğrencilere okur yazar olmaları için daha fazla fırsat sunmak

• öğrencileri yaşamları boyunca karşılaşacakları okuryazarlık zorluklarına hazırlamak


İNGİLİZCE MODELİ

 • 1.Evre: Günlük yaşamı sürdürmek amacıyla İngilizcenin kullanımı

 • 2. Evre: İngilizcenin desteklerle ve bilinen aktivite ve bağlamlar içinde kullanımı

 • 3. Evre: Birçok bağlamda İngilizcenin bağımsız olarak kullanımı

 • 4. Evre: İngilizcenin, anadili İngilizce olanlara benzer bir yetkinlikte kullanımı

Fransızca

 • Fransızca müfredatı, Fransızca'da etkin iletişim kurabilen, Fransızca'yı bir öğrenme aracı olarak kullanabilen ve çeşitli kültürlerin, özellikle de frankofon topluluklarının kültürünün anlaşıldığını gösteren öğrencileri eğitme vizyonuna dayanmaktadır.

 • Fransızca temel eğitim programı hiç Fransızca eğitimi almamış öğrenciler için tasarlanmıştır. Amacı öğrencilerin programa girdikleri andan mezuniyete kadar Fransızca öğretilen konuları inceleyebilecek düzeyde Fransızca öğrenebilmeleridir.


Beden Eğitimi

• Beden Eğitiminin temel amacı, öğrencilerin birçok farklı fiziksel aktivite biçimine güvenle katılmalarına ve yetişkinliğe doğru giden yolda fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzı sürdürebilmeleri için gerekli beceri, bilgi ve tutumları geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

• Beden Eğitimi, temel hareket becerileri, hareket kavramları ve stratejilerinin yanı sıra kişisel ve sosyal becerilerin geliştirilmesine odaklanarak tüm öğrencilerin fiziksel olarak eğitilmeleri ve hareket etmenin tadını çıkarma fırsatlarını sunar

• Beden Eğitimi öğrenme için benzersiz ve çeşitli bir ortam sağlar ve her öğrencinin toplam eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır.

• İlköğretim Beden Eğitimi müfredatının temel odak noktası öğrencilere güvenli, etkili hareket ve yaşam boyu aktiviteye katılım için gerekli olan beceri, bilgi ve tutumları sağlamaktır.

• Son olarak, müfredat, başarılı katılım ve fiziksel olarak aktif ortamlardaki akranlarla anlamlı etkileşimler için kritik olan gelişimsel olarak uygun kişisel ve sosyal becerileri ele almaktadır.


Görsel Sanatlar

• Sanatta eğitim, her bireyin estetik, fiziksel, duygusal, entelektüel ve sosyal büyümesi için temeldir. Öğrencilere, küresel topluluğa tanıma, yapma, yaşama ve aidiyet konusunda benzersiz yollar sunar. Ayrıca yaratıcılık, hayal gücü ve yenilikçiliğin geliştirilmesinde de kilit bir rol oynamaktadır.

• Sanat eğitimi ile öğrenciler bireylerin ve toplumların sahip olduğu değerleri ve tutumları anlarlar. Sanatta öğrenme empatik bir dünya görüşüne ve halklar ve çevreleri arasındaki ilişkinin takdir edilmesine ve anlaşılmasına katkıda bulunur.

• Sanatta eğitim, estetik ifade, vatandaşlık, iletişim, kişisel gelişim, problem çözme ve teknolojik akıcılığı geliştirir ve zenginleştirir.

• Öğretim kalitesi, eğitim süresi ve destekleyici okul kültürünün her biri görsel sanatlardaki öğrencilerin başarısını doğrudan etkiler. Güçlü bir görsel sanatlar programı, öğrencilerin sıralı, kapsamlı, planlı, koordine edilmiş ve organizasyon içeriklerii ve sonuçları ile çok kapsamlı bir görsel sanatlar öğrenim program deneyimleri için yeterli zaman sağlanmaktadır .

Müzik


• Müzik Eğitimi, , birbiriyle ilişkili olan okul müfredatımıza önemli bir disiplin olarak katkıda bulunur. Müzik etkinlikleriyle uğraşırken, öğrenciler müzik içeriği ve becerilerinden daha fazlasını öğrenirler. Tüm yaratıcı çabalarda olduğu gibi, birçok düşünce süreci, öğrenme stratejisi ve kendini ifade etme yolları rafine edilir ve kişinin hayatının diğer yönlerine aktarılır. Diğer sanat formları gibi, müzik de dünyayı ve kendini daha iyi anlamanın ortaya çıkabileceği eşsiz deneyimler sunar.

• Genç öğrenciler genellikle doğal olarak aktiftir ve düşüncelerini ve duygularını fiziksel olarak ifade etmekten korkmazlar. Öğrencilerin öğrenme fırsatlarını zenginleştirmek ve kinestetik tercihleri ​​olan öğrencilerle bağlantı kurmak için, öğretmenlerin yaratıcılık temelli etkinlikler ile müzik eğitimi programının zenginleştirip, öğrencileri teşvik ederler.


4. Sınıf

Fen Bilimleri

Fen bilimleri programı, hayal gücü ve mantıksal düşüncelerle üretilmiş deneysel metotlara dayalı olarak geliştirilmiştir. Fen bilimleri ayrıca, bilimsel kavramları ve becerileri, teknolojik çözüm gerektirenler de dâhil olmak üzere problemlerin çözümlerini uygulayan bir beşeri faaliyettir. Bilimsel düşünme ve çalışma yollarını geliştirmek için gerekli olan bilimsel davranışlar merak, azim (sebat) ve iş birliğidir.

Öğrencilerin fen bilimleri eğitimi ile bilimsel gerçekler ve fikirler aracılığıyla kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı tanımaları sağlanır. Dünyamız bilimsel keşiflerin sonuçları ile sürekli değişmektedir. Bilimsel keşifler, bilimsel süreç ve bu süreçlere ilişkin becerilerin kullanılması, ile mümkündür. Genel anlamda fen bilimleri eğitimi öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.


Matematik

Program ile her öğrencinin kişisel gelişiminin matematiğin mantıksal düşünme, kesin ve öz ifade, problemleri çözmede gayret, hassaslık ve düzenlilik konularına sağladığı özel güvenirlilik vasıtasıyla arttırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle her öğrenci matematiği kendi yararı için kavramalı ve sevmeli, matematiğin medeniyetimizdeki teknolojinin ve bilimin gelişmesindeki rolünü idrak etmeli, etkili bir haberleşme aracı olarak değerini anlamlı ve matematiğin amacını, gücünü ve alakasını idrak etmelidir. Programın matematikle ilgili hususları matematiğin muhtelif alanlarda kullanılması için mükemmel fırsatlar temin etmektedir.


Matematik dersi programı, öğrencilerin öğrendiklerini sürdürüp uygulayabilen ve toplumun etkili katılımcıları olmaları için matematiksel olarak okur-yazar bireyler yetiştirme vizyonu ile hazırlanmıştır.Matematik dersi programı her sınıfta belli kilit kavramlara vurgu yapmaktadır. Bu da sınıflar düzeyinde daha derin kavrayış ve en nihayetinde de daha güçlü öğrenci başarısını hedeflemektedir. Ayrıca küçük sınıflarda sayı algısı ve işlem kavramları üzerine yapılan vurgu, öğrencilerin matematiksel becerileri için sağlam bir temel oluşturmasını sağlamaktadır.

 • Matematik öğrenimi aktif ve yapısal bir süreçtir.

 • Öğrenciler, önceki bilgilerini ve deneyimlerini beraberinde getiren ve farklı tarzlarda ve oranlarda öğrenen bireylerdir.

 • Öğrenimin en iyi şekilde gerçekleşmesi için, anlamlı bağlamlar içine oturtulmuş ve araştırmayı destekleyen, risk alabilen ve eleştirel düşüncenin olduğu, olumlu tavırları ve sürekli gayreti destekleyen bir ortam sağlanmalıdır.

 • Öğrenmenin en etkili olması için, düzenli değerlendirme ve geri bildirimlerle beklentilerin/standartlarının net olarak belirginleştirilmesi gerekir.


İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

İngilizce Dili Eğitimi müfredatı şu amaçlarla geliştirilmiştir:

• öğrencilerin gelişen eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek

• tüm öğrencilere okur yazar olmaları için daha fazla fırsat sunmak

• öğrencileri yaşamları boyunca karşılaşacakları okuryazarlık zorluklarına hazırlamak


İNGİLİZCE MODELİ

 • 1.Evre: Günlük yaşamı sürdürmek amacıyla İngilizcenin kullanımı

 • 2. Evre: İngilizcenin desteklerle ve bilinen aktivite ve bağlamlar içinde kullanımı

 • 3. Evre: Birçok bağlamda İngilizcenin bağımsız olarak kullanımı

 • 4. Evre: İngilizcenin, anadili İngilizce olanlara benzer bir yetkinlikte kullanımı


Fransızca

 • Fransızca müfredatı, Fransızca'da etkin iletişim kurabilen, Fransızca'yı bir öğrenme aracı olarak kullanabilen ve çeşitli kültürlerin, özellikle de frankofon topluluklarının kültürünün anlaşıldığını gösteren öğrencileri eğitme vizyonuna dayanmaktadır.

 • Fransızca temel eğitim programı hiç Fransızca eğitimi almamış öğrenciler için tasarlanmıştır. Amacı öğrencilerin programa girdikleri andan mezuniyete kadar Fransızca öğretilen konuları inceleyebilecek düzeyde Fransızca öğrenebilmeleridir.


Beden Eğitimi

• Beden Eğitiminin temel amacı, öğrencilerin birçok farklı fiziksel aktivite biçimine güvenle katılmalarına ve yetişkinliğe doğru giden yolda fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzı sürdürebilmeleri için gerekli beceri, bilgi ve tutumları geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

• Beden Eğitimi, temel hareket becerileri, hareket kavramları ve stratejilerinin yanı sıra kişisel ve sosyal becerilerin geliştirilmesine odaklanarak tüm öğrencilerin fiziksel olarak eğitilmeleri ve hareket etmenin tadını çıkarma fırsatlarını sunar

• Beden Eğitimi öğrenme için benzersiz ve çeşitli bir ortam sağlar ve her öğrencinin toplam eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır.

• İlköğretim Beden Eğitimi müfredatının temel odak noktası öğrencilere güvenli, etkili hareket ve yaşam boyu aktiviteye katılım için gerekli olan beceri, bilgi ve tutumları sağlamaktır.

• Son olarak, müfredat, başarılı katılım ve fiziksel olarak aktif ortamlardaki akranlarla anlamlı etkileşimler için kritik olan gelişimsel olarak uygun kişisel ve sosyal becerileri ele almaktadır.


Görsel Sanatlar

• Sanatta eğitim, her bireyin estetik, fiziksel, duygusal, entelektüel ve sosyal büyümesi için temeldir. Öğrencilere, küresel topluluğa tanıma, yapma, yaşama ve aidiyet konusunda benzersiz yollar sunar. Ayrıca yaratıcılık, hayal gücü ve yenilikçiliğin geliştirilmesinde de kilit bir rol oynamaktadır.

• Sanat eğitimi ile öğrenciler bireylerin ve toplumların sahip olduğu değerleri ve tutumları anlarlar. Sanatta öğrenme empatik bir dünya görüşüne ve halklar ve çevreleri arasındaki ilişkinin takdir edilmesine ve anlaşılmasına katkıda bulunur.

• Sanatta eğitim, estetik ifade, vatandaşlık, iletişim, kişisel gelişim, problem çözme ve teknolojik akıcılığı geliştirir ve zenginleştirir.

• Öğretim kalitesi, eğitim süresi ve destekleyici okul kültürünün her biri görsel sanatlardaki öğrencilerin başarısını doğrudan etkiler. Güçlü bir görsel sanatlar programı, öğrencilerin sıralı, kapsamlı, planlı, koordine edilmiş ve organizasyon içeriklerii ve sonuçları ile çok kapsamlı bir görsel sanatlar öğrenim program deneyimleri için yeterli zaman sağlanmaktadır .


Müzik

• Müzik Eğitimi, , birbiriyle ilişkili olan okul müfredatımıza önemli bir disiplin olarak katkıda bulunur. Müzik etkinlikleriyle uğraşırken, öğrenciler müzik içeriği ve becerilerinden daha fazlasını öğrenirler. Tüm yaratıcı çabalarda olduğu gibi, birçok düşünce süreci, öğrenme stratejisi ve kendini ifade etme yolları rafine edilir ve kişinin hayatının diğer yönlerine aktarılır. Diğer sanat formları gibi, müzik de dünyayı ve kendini daha iyi anlamanın ortaya çıkabileceği eşsiz deneyimler sunar.

• Genç öğrenciler genellikle doğal olarak aktiftir ve düşüncelerini ve duygularını fiziksel olarak ifade etmekten korkmazlar. Öğrencilerin öğrenme fırsatlarını zenginleştirmek ve kinestetik tercihleri ​​olan öğrencilerle bağlantı kurmak için, öğretmenlerin yaratıcılık temelli etkinlikler ile müzik eğitimi programının zenginleştirip, öğrencileri teşvik ederler.


Okulda Bir Gün

*08.00-08.30 saatleri arasında ilkokul girişinde öğrencilerimizi görevli öğretmenlerimizle karşılıyoruz.

*Her Pazartesi 08.20'de bir açılış törenimiz var. Hava şartlarına göre bahçede ya da spor salonunda buluşuyoruz.

*Yemekhanemizde 8.30'da sağlıklı ve taze yiyeceklerle hazırlanmış kahvaltımızı yapıyoruz.

*Derslere 8.50'de başlıyoruz. Günde 8 dersimiz var. Her ders 40 dakikadır. 7 tenefüsümüz var 6 tanesi 10 dk., Öğle molası 40 dkdır.

*Öğrencilerin oryantasyon haftasında ebeveynlerimizle haftalık ders planımız paylaşıyor ve bunu tüm yıl boyunca kullanıyoruz.

*12.15'te öğle yemeği yiyoruz ve sonrasında günün ikinci bölümünden önce biraz dinlendirici zaman geçiriyoruz.

*Öğle molası sırasında öğrencilerimiz bahçe, spor salonu, kütüphane ve aktivite alanlarını kullanıyorlar.

*Her gün taze olarak kendi okul yemekhanemizde pişirilen vitamin dolu atıştırmalıklarımızla saat 15.00'de ikindi beslenmesi yapıyoruz..

*15.50'de servis sorumluları öğrencileri sınıflarından almaya geliyorlar ve aileleri ile ayrılanlar öğretmenleriyle ilkokul okul girişine geliyorlar.

*Okul sonrası yüzme, basketbol, ​​tenis, voleybol vb. Aktivitelere katılan öğrenciler saat 17.00'ye kadar okulda kalırlar. Ebeveynleri, faaliyetin sonunda onları okuldan almaya gelir.

*Her cuma 15.40'da kapanış törenimiz var. Hava şartlarına göre arka bahçede ya da spor salonunda buluşuyoruz. Ve törenden hemen sonra okuldan ayrılıyoruz.


Okul Veli İletişimi

ÇOCUK, AİLE ve EĞİTİMCİNİN İŞ BİRLİĞİ

Çocukların, ailelerin ve eğitimciler kendileri ve birbirleri ile paylaşımlarının; çocukların öğrenmelerinde derin etkileri vardır. Çocukların öğrenme ve gelişimini teşvik etmek için ve ilgi çekici ortamlar ve deneyimler yaratmak için başkalarıyla işbirliği yapmalarına olanak sağlanır..

Tüm çocuklar yetenekli, karmaşık düşünme yeteneğine sahip, meraklı, potansiyelleri ve deneyimleri açısından zengindir. Farklı sosyal, kültürel ve dilsel perspektifleri olan ailelerde büyürler. Her çocuğun kendini bulunduğu ortama yada gruba ait hissetmesi, çevresi için değerli olduğunu ve kendisine başarılı olma fırsatı verildiğini bilmesi gerekir.

Aileler çocuklarını sever ve onlar için en iyisini isterler. Aileler çocuklarıyla ilgili uzman kişilerdir. Çünkü onlar çocukların öğrenmeleri, gelişmeleri, sağlık ve mutlulukları üzerinde ilk ve en güçlü etkiye sahiptirler. Bu bağlamda okulun sürecine hakim olmaları, okul yaşantısını ve programını yakından takip etmeleri. İmkanları el verdiği müddetçe sürece dahil olmaları onlardan beklentimizdir. Öğrenci kazanımları ile ilgili takdir aldığı sürece, olumlu pekiştireçlerle motive edildiği sürece öğrenme isteğini korur. Siz velilerimiz bu anlamda en büyük paydaşımız ve katkı sağlayıcımızsınız. CND Okulları velilerini en büyük ve kıymetli Partnerleri olarak görmektedir.

●Veli Oryantasyon Toplantıları

Velilerimizi eğitim yılı başlamadan bir hafta önce oryantasyon toplantılarımıza davet ederiz.

● Öğrenci Oryantasyon Haftası

Eğitim yılı başlamadan yeni öğrenciler için bir oryantasyon haftamız vardır.

● Günlük Bilgilendirme(otomasyon programı)

Okul otomasyon programı ile okulun akademik ve sosyal duyurları hakkında günlük mesajlar gönderilir. Aynı programdan haftalık plana, öğle yemeği listesine veya etkinlik takvimine de erişebilirsiniz.

● Aylık Veli Görüşmesi - Yüz yüze

Sınıf öğretmenleri her ay öğrencilerin akademik gelişimleri hakkında geri bildirim verebilmek için velileri 30 dakikalık bir görüşmeye davet ederler.

● Dönemlik Branş Öğretmenler Toplantısı

Velilerin öğrenciler hakkında bire bir geri bildirim alabileceği bir dönemde iki kez branş öğretmen toplantıları yapılır.

● Dönemsel Danışmanlık Oturumları

Ebeveynler Psikolojik Danışmanı belirli bir içeriğe sahip bir programda bir dönemde iki kez ziyaret ederler. Yıl boyunca ihtiyaç duydukları her konuda istedikleri sılıkta danışmanlık alabilirler.

● Dönemlik Öğrenci Sunumu

Öğrenciler belirli bir içeriğe sahip bir programda her dönemim sonunda bir kez sunum yaparlar. Veliler sunum saatinde okula davet edilir.

● Sosyal Medya Kullanımı

Web / instagram / twitter aracılığıyla etkinlik takviminin rutinlerinin, temaya dayalı etkinliklerin, kutlamaların ve yarışmaların duyurur ve paylaşımlarını yaparız.


Kulüp ve Aktiviteler

Aktiviteler


YARATICI DRAMA

Yaratıcı drama çalışmaları, çocukların yaratıcı güçlerini kullanmalarını sağlamak, konsantrasyonu, grup koordinasyonunu geliştirmek, vücudunun, sesinin zengin olanaklarını keşfetmek, eleştirel güçlerini arttırmak amacıyla yapılmaktadır.


YOGA

Öğrencilerimiz çocuk yogası etkinliğinde eğlenirken öğrenirler. Çocuk yogası, kendi içinde ritmi olan, esnek, çocukların bedenlerini fark ettikleri, birbirleriyle olan ilişkilerinde ve doğadaki her şeye karşı saygı duymalarını anlatan, onları daha duyarlı bir yaşama teşvik ederken kendilerini kimseyle kıyaslamamalarını bedensel duruşlar, meditasyon, nefes çalışmaları, hikayeler ve oyunlar içerisinde öğreten bir yaklaşımdır.


MÜZİK(Orff çalgıları ve ritm grubu)

Orff çalgıları dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde başlangıç çalgısı olarak kullanılmaktadır ve çocuklarda el-vücut koordinasyonunun gelişmesine yardımcı olur. Orff çalgılarından (ksilofon, metalofon gibi) ve ritim çalgılarından (çelik üçgen, darbuka, davul vb.) çalgılardan oluşur.


YÜZME

Öğrencilerimize en başta yüzme sporunun sevdirilmesi, temel kurallar ve tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Suyun üzerinde durabilmeleri sağlanır; suyun içerisinde el ve ayaklarını koordineli bir şekilde kullanmayı öğrenirler. Gelişim dönemlerine göre stil öğrenme ve kulvar antrenmanları başlar.


CAPOIERA

Capoeira dans, müzik, akrobasi ve felsefi öğeleri bir arada sunan eşsiz bir spor ve sanat dalıdır. Çocuk gelişiminde çok iyi bir fiziksel aktivitedir. Çocukların aktif ve interaktif olmaları için onları teşvik eder ve bunu yaparken de eğlenmelerini sağlar. Düzenli olarak Capoeira yapan çocuklarda fiziksel ve mental gelişimin faydaları belirgin şekilde görülür.

JİMNASTİK

Jimnastik çocuklar için temel spor dalı olup küçük yaşta çocuğun var olan esnekliğini kaybetmemesi ve pekiştirmesi için önerilebilecek tek branştır. Hedefimiz, çocuklara sporu tanıtmak, sevdirmek, hem eğlenebilecekleri ve hem de dikkat, koordinasyon becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam sunmaktır. Unutulmamalıdır ki sağlıklı bir yaşam için spor şarttır ve ağaç yaş iken eğilir.


Klüpler


EFC (English Fun Club)

English Fun Club'da çocuklar, İngilizcedeki dil becerilerini ve öğrendiklerini, gerçekçi ve etkileşimli bir ortamda kullanırlar. Bu kulübün amacı çocuğun İngilizce becerilerini oldukça eğlenceli bir ortamda geliştirmektir. Örneğin scrabble, upwords, pictionary, tabu gibi eğlenerek oynanan oyunlar, yarışmalar, dramalar ve yapılan proje çalışmalarıyla Türkçe ve İngilizce konuşan öğretmenler eşliğinde yabancı dil öğrenmenin en keyifli taraflarını keşfederler.


MÜZİK(Orff çalgıları ve ritm grubu)(Anasınıfı,1-2. Sınıflar)

Orff çalgıları dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde başlangıç çalgısı olarak kullanılmaktadır ve çocuklarda el-vücut koordinasyonunun gelişmesine yardımcı olur. Orff çalgılarından (ksilofon, metalofon gibi) ve ritim çalgılarından (çelik üçgen, darbuka, davul vb.) çalgılardan oluşur.


MÜZİK (Piyano, Mandolin, Keman, Gitar)(3-4. Sınıflar)

Ülkemiz müzik eğitiminde uzun yıllardır kullanılan mandolin; telli çalgıların eğitiminde başlangıç niteliği taşır. Nota okuma çalma vb, müziksel becerilerle birlikte sağ ve sol el koordinasyonu açısından kas gelişimine de yardımcı olur.İlgi ve yeteneğine göre öğrencilerimiz farklı enstrümanlarda çalabilirler.


SATRANÇ

Satranç oyununun kuralları öğretilmektedir. Satranç eğitimi ile öğrencinin muhakeme, konsantrasyon, otokontrol özelliklerinin gelişmesine katkıda bulunması amaçlanmaktadır.


YARATICI DRAMA

Yaratıcı drama çalışmaları, çocukların yaratıcı güçlerini kullanmalarını sağlamak, konsantrasyonu, grup koordinasyonunu geliştirmek, vücudunun, sesinin zengin olanaklarını keşfetmek, eleştirel güçlerini arttırmak amacıyla yapılmaktadır.


FRANSIZCA DRAMA KULÜBÜ

Fransızca drama kulübünde çocuklar, rollerini oynarken ve Fransızca piyesleri okurken, konuşma becerilerini geliştirmek için iyi bir fırsat yakalarlar. Dili gerçekçi ve etkileşimli bir ortamda kullanırlar. Bu kulübün amacı çocuklara eğlenceli bir şekilde Fransızca dilinin duygusal yönünü keşfettirmektir. Ayrıca dünyada sıkça kullanılan birçok deyim ve söz gruplarını öğrenen çocuklar, gerçek hayattaki diyaloglar üzerinde çalışarak, drama ve Fransızca becerilerini harmanlayarak kendilerini geliştirir ve sonucu arkadaşları ve ailelerine sunarlar.
SANAT

Sanat kulübünde öğrenciler Görsel Sanatlar dersinde öğrendikleri bilgileri pekiştirmek amacıyla bir araya gelirler. Sanat kulübünde yapılan çalışmalarda çevreye estetik gözle bakmak, ruhsal ve zihinsel dinginliği tamamlamak gibi amaçlar yer alır. Bu yaş grubunda öğrenciler renkleri tanır, karışımları pekiştirir. Doğadaki iki ve üç boyut kavramım projelerle tanımlamaya çalışır. Daha çok resim dersinde gerçekleştirmek istediği projeleri kulüp çalışmalarında yaparak zevkle üretimde bulunur. Kulüpleri öğrencinin kendi istek ve becerisi doğrultusunda seçmiş olması en önemli motivasyon kaynağıdır.
TEMEL JİMNASTİK

Jimnastik çocuklar için temel spor dalı olup küçük yaşta çocuğun var olan esnekliğini kaybetmemesi ve pekiştirmesi için önerilebilecek tek branştır.Hedefimiz, çocuklara sporu tanıtmak, sevdirmek, hem eğlenebilecekleri ve hem de dikkat, koordinasyon becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam sunmaktır. Unutulmamalıdır ki sağlıklı bir yaşam için spor şarttır ve ağaç yaş iken eğilir.VOLEYBOL

Öğrencilerimizin voleybol sporuna yönelik hareketlilik, beceriklilik ve koordinasyon özellikleri geliştirilir. Voleybol ile ilgili temel beceriler edinmeleri sağlanır. Bu yaş grubundaki öğrencilere voleybola yönelik hazırlayıcı eğitici oyunlar oynatılır. Temel duruşlar, alttan servis atma, manşet paslaşma, parmakla paslaşma, grupla oynamaya istekli olma, oyun kurallarını bilme ve bu kurallara uyma kazandırılacak davranışlardır.


BASKETBOL

Öğrencilerimize bu aktivite ile işbirliği yapma, kurallara uyma, liderlik yapma, dostça oynama, kaybetmeyi kabullenme, kazanmayı kutlama gibi davranışlar kazandırılır. Ayrıca basketbolla ilgili temel becerileri (temel duruş, top tutma, çeşitli şekillerde paslaşma, alçak ve yüksek top sürme, durarak ve sıçrayarak çembere atış yapma) kazandırmak ve üst düzeye çıkarmak hedeflenmektedir.


TENİS

Tenis sporunun temel kural ve tekniklerinin gösterilip uygulamasını sağlamak ve bununla birlikte öğrencilerimizin kort üzerinde el ve ayak koordinasyonunu geliştirmek amaçlanmaktadır.


YÜZME

Öğrencilerimize en başta yüzme sporunun sevdirilmesi, temel kurallar ve tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Suyun üzerinde durabilmeleri sağlanır; suyun içerisinde el ve ayaklarını koordineli bir şekilde kullanmayı öğrenirler. Gelişim dönemlerine göre stil öğrenme ve kulvar antrenmanları başlar.FUTBOL

Öğrencilerimize bu aktivite ile işbirliği yapma, kurallara uyma, liderlik yapma, dostça oynama, kaybetmeyi kabullenme, kazanmayı kutlama gibi davranışlar kazandırılır. Ayrıca futbolla ilgili temel becerileri (pozisyon alma, top sürme, pas istasyonu kurma, pas alma ve pas verme, şut atma, orta yapma vb. ) kazandırmak ve üst düzeye çıkarmak hedeflenmektedir.


MODERN DANS

Bu çalışmalarda öğrencilerimize, müzik, ritim ve estetiği birleştirerek eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Esneklik, uyum, takım çalışması ve koreografi gibi alanlarda temel eğitim ile başlayan süreç profesyonel gösteriler ile tamamlanır. Hazırlanan koreografileri çeşitli gösterilerde sunulur.


İlkokul Rehberlik Birimi

Florya Canada Okulları olarak İlkokul kademesinde öğrencilerimizin her birinin farklı duyguları, düşünceleri, kendilerine özgü davranışları olduğu bilinir; bireysel farklılıklara yönelik bir eğitim anlayışı uygulanır. Öğrencilerimizin potansiyelleri doğrultusunda en üst seviyeye ulaşmaları ve “kendilerini gerçekleştirmeleri” hedeftir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak bu hedefe ulaşmak için gerekli olan çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Tüm öğrencilerimize ulaşabileceğimiz gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmalarımız sayesinde her öğrencimizin gelişim süreçlerine tam destek verirken yaşanabilecek olası sorunlarla ilgili önleyici rolümüzü de yerine getiriyoruz.

21. yüzyıl becerileri ile donanmış, geleceğe hazır, insanı değerleri kuvvetli bireyler olma yolunda öğrencilerimize rehberlik ederken Rehberlik ilkelerine bağlı kalarak, alanımızdaki en etkili yöntemleri ve gelişmeleri de takip ediyoruz. Siz velilerimiz ile sürdüreceğimiz iletişimin öğrencilerimizin sağlıklı gelişimi açısından taşıdığı önemi biliyor, sizlerle öğrencilerimizin eğitim süreci boyunca yakın diyaloğumuzu sürdüreceğimize inanıyoruz.

GENEL OLARAK AMAÇLARIMIZ

Çocuklarımızın;

ï Olumlu benlik algısı geliştirmelerine,

ï Duygularını fark edebilmelerine ve kontrol edebilmelerine,

ï İlgi, istek ve yetenekleri ile ilgili farkındalık geliştirmelerine,

ï Öğrenme ve başarılı olma konusunda motivasyonlarını arttırmalarına,

ï Yaratıcılıklarını geliştirmelerine,

ï Etkin iletişim becerileri kazanmalarına,

ï Yaşamın zorlukları ve krizleri ile başa çıkma becerileri geliştirmelerine,

ï Sorun çözme becerilerinin gelişmesine,

ï Temel yaşam becerileri (sorumluluk bilinci, saygı, hoşgörü, yardımseverlik, vb.) kazanmalarına yardımcı olmaktır.

İLKELERİMİZ

Tüm öğrencilere ulaşmak esastır. Bu nedenle tüm öğrencilerimizin gelişimini olumlu yönde

etkileyecek çalışmalar planlanır.

Çalışmalarımız gizlilik prensibine dayanır.

Florya Canada Okulları ve ailenin işbirliği içinde olması önemlidir. Bu işbirliği çocuğa güven verirken, olası sorunların çözümlerini kolaylaştırır.

ï Saygı ve gönüllülük çok önemlidir. Her bireye saygı duyulur ve yürütülecek süreçlere

gönüllü olarak katılım hedeflenir.

ï Danışan olduğu gibi kabul edilir, yargılanmaz, eleştirilmez.

ï Her birey değerlidir ve önemlidir.

ï Her bireyin gelişimi kendi içinde değerlendirilir, başkaları ile kıyaslanmaz.

ï Rehberlik süresi, çözüm yolları ve sonuçları bireye göre değişen bir yardım sürecidir.

Okul psikolojik danışmanlık hizmetlerinin temel işlevleri; öğrencinin gelişimini, bireysel ihtiyaçlarını takip etmek, bu doğrultuda aileyi bilgilendirmek, grup rehberliği yapmak ve okul-aile işbirliğini sağlamaktır.

Unutulmamalıdır ki, okul rehber öğretmeninin görev ve sorumluluklarının etik açıdan bazı sınırlılıkları vardır. Öğrencinin desteğe ihtiyaç duyduğu durumlarda (özel eğitim, terapi vb.) ihtiyaca yönelik uzmanlara yönlendirme yapar; yönlendirici işlevini yerine getirir.

ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

ï Tanıma çalışmaları

ï Oryantasyon/Uyum çalışmaları

ï Gelişim gözlem, değerlendirme ve takibi

ï Gruba yönelik sınıf içi çalışmalar

ï Bireysel öğrenci görüşmeleri

ï Öğrenme profillerinin değerlendirilmesi

ï Akademik Süreçlerinin Takibi

VELİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

ï Oryantasyon/Uyum çalışmaları

ï Anne-babalara yönelik çalışma grupları

ï Bireysel görüşmeler

ï Veli Bültenleri

ï Veli seminerleri


Gelecek Yüzyılın Eğitim Modeli ile tanışmak için hazır mısınız?

HEMEN KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN

Ev ile sınırlı olan yaşam çocuğunuzun gelişimi içinde sınırlayıcı olur!

Bir bebeğin hayatı ev ile başlar ve öğrenim ev ve yakın çevresi aracılığı ile gerçekleşir. bebeğinizin yürümesi, konuşma becerisinin kazanımı, tuvalet eğitimi ile birlikte özerklik dönemi artık başlar.